Autoškola Miltner

Otázky a odpovědi


Popište úkony kontroly vozidla před jízdou.

Vizuální kontrola vozidla - zda nedošlo během jeho odstavení k poškození (pneumatiky, zrcátka, stěrače a pod.). Pohledem pod vozidlo zkontrolovat zda nedochází k úniku některé provozní kapaliny, nebo pohonné hmoty.

Provést kontrolu provozních kapalin - olejovou měrkou množství oleje v motoru, v expanzní nádobce zkontrolovat množství chladící kapaliny motoru, kontrola kapaliny do ostřikovačů a kontrola množství brzdové kapaliny (opět příslušná nádobka s ryskami minimum a maximum).

Nepravidelně kontrolujeme čistotu kontaktů akumulátoru a u údržbového akumulátoru množství elektrolytu v jednotlivých článcích. Pokud je potřeba článek doplnit, tak výhradně destilovanou vodou.

Každý den před prvním vyjetím provést kontrolu :

 • obrysových
 • potkávacích
 • dálkových
 • brzdových a směrových světel
 • zadních světel do mlhy
 • couvačky
 • osvětlení zadní registrační značky
 • správné funkce stěraču a klaksonu

Popište kontrolu tlaku vzduchu v pneumatikách a hloubku drážek dezénu pneumatiky.

Odšroubujeme uzávěr ventilku (čepičku) a na ventilek přitiskneme vynulovaný tlakoměr tak, aby kolem ventilku neunikal vzduch. Na stupnici tlakoměru vidíme naměřený tlak vzduchu v pneumatice. U střední třídy osobního automobilů se předepsaný tlak pohybuje většinou okolo 200 kPa, přesnou hodnotu udává výrobce vozidla, neboť vozidla se liší velikostí a váhou, tomu musí odpovídat příslušný rozměr pneumatik a následně jejich huštění. Hodnotu tlaku v pneumatice nalezneme v příručce na ovládání a údržbu vozidla. Většina výrobců tyto údaje umisťuje i na různá místa automobilu, např. na vnitřní stranu krytu hrdla palivové nádrže.

Součástí některých tlakoměrů je též hloubkoměr. Čidlo hloubkoměru přitiskneme do dezénové drážky. Naměřená hodnota viditelná na stupnici hloubkoměru nesmí být menší než 1,6 mm.

Popište obsah kontroly kol a pneumatik a faktory ovlivňující jejich životnost.

Automobilové kolo tvoří disk a pneumatika. Nejprve budeme kontrolovat vizuálně disk, zda není nějakým způsobem poškozen, vymáčknutý, prohnutý apod. K tomu může dojít při prudkém a nešetrném parkování k vysokému obrubníku, při prudkém projetí hlubokého výtluku na vozovce apod.

Rovněž vizuálně provedeme kontrolu pneumatiky, zejména, zda je správně nahuštěná a zda se vzorek sjíždí po jejím celém obvodu rovnoměrně. Vzorek neomezenou životnost nemá, třením o povrch vozovky se sjíždí a zde je podstatné to, aby se sjížděl stejně.

Faktory ovlivňující životnost pneumatik:

 • správné a předepsané huštění - u podhuštěné nebo přehuštěné pneu se vzorek sjíždí nerovnoměrně
 • způsob jízdy - agresivní rozjíždění s protočením kol a naopak agresivní brždění smykem pneu výrazně poškozuje
 • správná geometrie přední nápravy - (seřízení předních kol vůči zadním) pokud je špatná tak vozidlo „plave nebo táhne k některé straně“ a pneumatiky se na předních kolech sjíždějí nerovnoměrně
 • správná funkce tlumičů pérování - (zařízení které je u každého kola a nedovolí mu na nerovnostech nadskakovat nad vozovku). Pokud je tlumič vadný, vozidlo na nerovnostech nedrží původní směr, prodlužuje se brzdná dráha a na pneumatice vznikají ve vzorku plošky. Pneumatika je „oskákaná“.

Jaké jsou nejčastější příčiny poškození plášťů pneumatik a jejich projevy.

Všechno, co bylo uvedeno v odpovědi k otázce č.3. Nejčastější příčinou poškození pláště je průpich nebo průraz. K tomu může velice často dojít při projíždění krajnicí!

Popište postup při výměně kola.

 • To, že jsme píchli zjistíme podle nenormálního chování vozidla. Auto „plave“, vibruje, případně, pokud je pneumatika už hodně měkká, slyšíme pleskavý zvuk.
 • Po zastavení a zapnutí výstražné funkce směrových světel zabezpečíme vozidlo proti samovolnému pohybu - zatáhneme parkovací brzdu, zařadíme I. rychlostní stupeň. Pokud stojíme ze svahu, podložíme kola opačné strany vozidla pomocí klínků nebo kamenů.
 • Za vozidlo umístíme výstražný trojúhelník, ačkoliv reflexní vesta zatím nepatří do povinné výbavy, vzhledem k vlastní bezpečnosti ji doporučuji obléknout.
 • Připravíme si rezervu, zvedák a klíč na kolové šrouby.
 • Umístíme zvedák do místa předepsaného výrobcem (většinou to bývá co nejblíže ke kolu, které budeme měnit) a vozidlo vyzvedneme tak, aby ještě píchlé kolo zůstalo v kontaktu s vozovkou.
 • Sundáme okrasný kryt a povolíme kolové šrouby.
 • Vozidlo vyzvedneme tak, aby již kolo bylo volně nad vozovkou.
 • Kolové šrouby úplně vytočíme, kolo sundáme z nápravy, nasadíme rezervu a kolovými šrouby ji lehce dotáhneme, tak aby se na nápravě nepohybovala.
 • Vozidlo spustíme na vozovku a kolové šrouby napevno, křížovým způsobem, dotáhneme (pokud bychom šrouby povolovali nebo dotahovali na vozidle, které by bylo již vyzvednuto nad vozovku, mohl by se zvedák zvrátit a tím dojít k poškození vozidla).
 • Nasadíme okrasný kryt, uklidíme píchlé kolo, nářadí a trojúhelník a u nejbližší čerpací stanice provedeme kontrolu tlaku v rezervě, kterou jsme na vozidlo právě namontovali.

Jaký je rozdíl mezi zážehovým a vznětovým motorem a jaké palivo se u jednotlivých motorů používá.

 • Běžné čtyřdobé motory mají následující doby: I. sání II.komprese III. výbuch IV. výfuk.
 • U benzinových motorů se v I.době do válce nasaje výbušná směs vzduchu a benzinu v poměru asi 16/1. 16 dílů vzduch na 1 díl benzinu. Komprese je II.doba a ve III.době se stlačená výbušná směs zažehne (zapálí) jiskrou na zapalovací svíčce a dojde k výbuchu. Ve IV.době se to, co zůstane po výbuchu, vyfoukne do výfukového potrubí. Proto je motor benzinový motorem zážehovým.
 • U naftového motoru se v I.době nasaje do válce pouze čistý vzduch. Ten se ve II.době komprese stlačí a tím se rozžhaví na teplotu až kolem 700°C. Ve III.době se do takto stlačeného a rozžhaveného vzduchu vstříkne (pomocí vstřikovače) mlhovina nafty. Jakmile nafta vletí do horkého vzduchu dojde k samovznícení a výbuchu. Poslední IV.doba je stejná jako u benzinového motoru. Motor naftový je tedy motorem vznětovým.

Popište kontrolu množství oleje v motoru a způsob jeho doplňování, časové intervaly pro jeho výměnu.

Olej v motoru kontrolujeme pomocí kontrolní měrky oleje. Při kontrole množství oleje v motoru musí stát vozidlo na rovině, nejlépe tento úkon provádíme před jízdou. Pokud kontrolujeme množství oleje během jízdy nebo po jízdě, musíme chvíli počkat, aby olej, který je rozstříkán po motoru, nebo kanálkami rozveden k jednotlivým mazacím místům, opět stekl do spodní části motoru tj. do vany motoru. Do vany motoru dosahuje spodní část měrky a zde je prováděno měření. Případné doplnění oleje provedeme nalévacím otvorem.

Časové intervaly pro výměnu oleje určuje výrobce vozidla. Olej se vyměňuje za tepla, aby z motoru lépe a všechen vytekl. Při výměně oleje je nutné vyměnit též olejový filtr.

Popište funkci signalizace správné činnosti dobíjení akumulátoru a mazání motoru řidiči vozidla a signalizaci případných projevů poruch během jízdy vozidla.

 • Signalizaci poruch mazání motoru a nedostatečného nebo žádného dobíjení akumulátoru signalizují za jízdy řidiči příslušné červeně svítící kontrolky se symbolem olejničky s olejovou kapkou, nebo se symbolem akumulátoru.
 • Při rozsvícení kontrolky mazání okamžitě zastavíme vozidlo a provedeme kontrolu množství oleje v motoru. Pokud je oleje dostatek je vážnější závada v mazacím systému a to svěříme odbornému servisu. Další pokračování v jízdě je nebezpečné, neboť bychom mohli motor zadřít.
 • Při rozsvícení kontrolky dobíjení zastavíme vozidlo a zkontrolujeme, zda není prasklý nebo uvolněný klínový řemen, který pohání alternátor (zařízení vyrábějící elektrický proud). Pokud je řemen v pořádku je závada opět jinde. Pokračovat v jízdě lze, ovšem s rizikem, že úplně vybijeme akumulátor a než dojedeme do místa, kde můžeme žádat pomoc, tak bude vozidlo bez proudu a tedy nepojízdné. K výraznému poškození vozidla však nedojde.

Popište kontrolu a ošetřování kapalinové chladicí soustavy vozidla, signalizaci teploty chladicí kapaliny řidiči a postup, došlo-li k přehřátí motoru (např. při dlouhém couvání nebo pojíždění v koloně apod.).

 • Řidiči je teplota motoru signalizována teploměrem na přístrojové desce vozidla. Většinou se jedná o teploměr ručičkový, případně, u některých moderních vozidel, doplněný o červeně svítící kontrolu při přehřátí motoru.
 • Běžná provozní teplota motoru se pohybuje v rozmezí 80-90°C.
 • Ošetření kapalinové soustavy provádíme tak, že zkontroluje stav gumových hadic a těsnost jejich uchycení k jednotlivým částem systému (expanzní nádobka, chladič, vodní čerpadlo, motor). Dále kontrolujeme stav a napnutí klínového řemene jehož prostřednictvím je vodní čerpadlo poháněno. Vodní čerpadlo zajišťuje cirkulaci chladící kapaliny v chladícím systému.
 • Pokud dojde k přehřátí motoru zkontrolujeme: - množství kapaliny v expanzní nádobce - napnutí klínového řemene - činnost ventilátoru. V případě, že běží vodní čerpadlo, necháme motor běžet na volnoběh, aby byla zajištěna cirkulace chladící kapaliny a tím její pozvolné ochlazování. V létě můžeme zapnout topení, což opět kapalinu částečně ochladí. Další jízdu volíme tak, aby motor měl pokud možno co nejmenší výkon a byl co největší nápor vzduchu na chladič – např. jízda z kopce.

Popište, jakou funkci plní katalyzátor výfukových plynů, jeho umístění na vozidle a jakými způsoby lze ovlivnit jeho životnost.

Katalyzátor znemožňuje úniku škodlivin (zejména těžkých plynů) do ovzduší.

Katalyzátor je součástí výfukového systému a je umístěn co nejblíže motoru.

Katalyzátor není žádný filtr, neboť každý filtr se časem "zanese" a musí se měnit, kdežto katalyzátor má neomezenou životnost. V katalyzátoru se škodlivé výfukové plyny přeměňují na méně škodlivé.

Životnost katalyzátoru ovlivňujeme správným tankováním paliva (výhradně pouze bezolovnatý benzín). Vozidlo vybavené katalyzátorem nikdy nestartujeme roztahováním, roztlačováním nebo samovolným rozjezdem z kopce. Mohlo by dojít k vyfouknutí neshořelé výbušné směsi z válce až do katalyzátoru, který by pak, po naskočení motoru, mohl vyhořet. Pokud máme slabý akumulátor použijeme pro nastartování startovací kabel.

Popište, jakou funkci plní u vozidla spojka a jakými způsoby lze ovlivnit její životnost.

U všech vozidel leží spojka mezi motorem a převodovkou a právě pomocí spojky jsou přenášeny otáčky motoru do převodovky a dále na kola hnací nápravy.

Naopak rozpojením spojky (sešlápnutím spojkového pedálu až na podlahu) odpojíme převodovku od motoru.

Spojku rozpojíme vždy - při startování, zastavování a při provádění jakékoliv změny v převodovce (řazení, nebo vyřazování rychlostních stupňů).

Spojka samozřejmě slouží k pozvolnému a plynulému rozjetí vozidla.

Spojce škodí: dlouhé a bezdůvodné sešlápnutí pedálu spojky, prudké pouštění sešlápnutého pedálu vzhůru, dlouhé a bezdůvodné prokluzování, "vození si nohy na spojkovém pedálu".

Samozřejmě nastávají situace, kdy je nezbytné nechat spojku prokluzovat, zejména při velmi pomalé jízdě do nebo z garáže, při parkování a pod.

Popište jakou funkci plní u vozidla převodovka a k čemu slouží její synchronizace.

Převodovka, pomocí jednotlivých rychlostních stupňů, umožňuje využití optimálních otáček motoru k různým rychlostem vozidla. Vzhledem k tomu, že motor během jízdy produkuje relativně stále stejné množství otáček, tak řazením příslušných rychlostní stupňů tyto otáčky využíváme pro pomalou jízdu (I. a II. rychlostní stupeň), rychlou jízdu (IV. a V. rychlostní stupeň).

Jednotlivé rychlostní stupňe od I. až po V. jsou od nejpomalejšího ale nejsilnějšího až po neslabší ale nejrychlejší.

Převodovka samozřejmě po zařazení zpátečky umožňuje i jízdu vzad.

Synchronizace - soulad - vyrovnává obvodové otáčky ozubených kol tak, aby při řazení zapadl zub jednoho kola do drážky kola druhého a "nepostavily" se zuby na sebe.

Popište, jakou funkci plní na vozidle tlumiče pérování, projevy jejich nesprávné činnosti na technický stav vozidla a bezpečnost jízdy.

 • U každého kola na vozidle je tlumič pérování. Je to zařízení, které neustále tlačí kolo k vozovce a nedovolí mu na nerovnostech nadskakovat nad vozovku.
 • Vadný tlumič se projevuje tím, že vozidlo nedrží stopu. Zejména na nerovnostech v zatáčkách má vozidlo tendenci z vozovky „vyskákat“.
 • Vozidlo s vadnými tlumiči má delší brzdnou dráhu.
 • Pneumatika na kole, kde je vadný tlumič, má nerovnoměrně sjetý vzorek, na vzorku vznikají plošky, pneumatika je „oskákaná“.

Popište způsob kontroly množství brzdové kapaliny a její doplnění, co signalizuje rozsvícení kontrolky brzdového systému na přístrojové desce řidiče.

 • Kontrolu brzdové kapaliny provádíme v rámci předvýjezdové kontroly vozidla. V motorovém prostoru je umělohmotná nádobka s brzdovou kapalinou s vyznačením maxima a minima. V případě nutnosti doléváme pouze a jedině originál brzdovou kapalinu. Úbytek brzdové kapaliny však není běžný jev.
 • Pokud se za jízdy na přístrojové desce rozsvítí červená kontrolka s vykřičníkem, došlo k úbytku brzdové kapaliny pod přípustnou mez.
 • Je nutno odstranit v odborném servisu závadu, která úbytek brzdové kapaliny způsobila.
 • Při rozsvícení této kontrolky nikdy nesmíme pokračovat v jízdě!!!

Popište účel posilovače brzd a řízení na vozidle, proč se nesmí za jízdy vypínat motor.

 • Posilovač brzd znásobuje sílu, kterou řidič vyvíjí na brzdový pedál tak, aby na kolech byl požadovaný brzdící účinek. Pokud posilovač brzd nefunguje musí řidič vyvíjet na brzdový pedál velikou sílu.
 • Posilovač řízení znásobuje sílu, kterou vyvíjí řidič na volant. Projeví se zejména u stojícího vozidla, třeba na parkovišti, kdy je potřeba přetočit kola z jednoho směru do druhého.
 • Chod obou posilovačů je přímo závislý na chodu motoru. Pokud je motor vypnutý, nejde žádný z posilovačů. To je důležité si uvědomit zejména při vlečení motorového vozidla, kterému neběží motor.

Popište rozdíl mezi kotoučovou a bubnovou (čelisťovou) brzdou, jejich výhody a nevýhody.

 • Kotoučovou brzdu tvoří kotouč, na který se při brždění z každé strany přitlačují brzdové destičky a podle intenzity brždění jej v pohybu jenom lehce zpomalují, nebo i prudce zastaví. Destičky jsou na styčné ploše s kotoučem polepeny zvláštní hmotou, které říkáme brzdové obložení.
 • Bubnovou brzdu tvoří brzdový buben, na který se zevnitř při brždění rozevírají brzdové čelisti a podle intenzity jej v pohybu zpomalují nebo zastaví. Na čelistech je rovněž brzdové obložení.
 • Kotoučová brzda je účinnější než brzda bubnová, proto je montována na kola přední nápravy a brzda bubnová na kola nápravy zadní. Moderní rychlá vozidla mají někdy na všech kolech už jenom brzdu kotoučovou.
 • Protože kotoučová brzda lépe brzdí než brzda bubnová, rychleji se z destiček setře brzdová hmota než z čelistí bubnové brzdy. Rovněž kotoučová brzda se více zahřívá než brzda bubnová.

Popište účel antiblokovacího systému (ABS) na vozidle a kontrolu jeho správné funkce.

Systém ABS zabraňuje zablokování kol (smyku kol) při intenzivním brždění především na kluzkém povrchu vozovky (voda, sníh apod.). Na suchém povrchu má vozidlo s ABS sice brzdnou dráhu delší než vozidlo bez ABS, ale jde zejména o kluzký povrch, kde ABS značně zvyšuje bezpečnost jízdy. Systém ABS tedy při intenzivním brždění snižuje možnost smyku.

Smyku vozidla se samozřejmě snažíme zabránit, protože v okamžiku smyku vozidlo nereaguje na otáčení volantem (např. v zatáčce), prodlužuje se jeho brzdná dráha, vozidlo je neovladatelné. Systém ABS pomocí elektroniky uvolní brzdu právě toho kola, které by se při brždění začalo smýkat po vozovce. Hned v zápětí je kolo opět přibržděno a princip odbrždění a opětovného zabrždění se ve zlomcích vteřiny stále opakuje.

Podmínkou správné činnosti ABS je trvalé (nepřerušované) sešlápnutí brzdového pedálu. Správná funkce ABS se projeví jako mírné pulsování brzdového pedálu pod nohou řidiče. Závada v systému ABS by byla signalizována trvalým rozsvícením  kontrolky na přístrojové desce s nápisem „ABS“. Vlastní brzdy vozidla zůstanou ale i nadále funkční, závada je pouze v ABS.

Pozor, ani ABS nemůže eliminovat fyzikální zákonitosti, např. odstředivou sílu působící na vozidlo v zatáčce.

Popište nejčastější projevy nesprávné geometrie řídící nápravy vozidla.

Geometrií přední nápravy myslíme souhrn různých úhlů, jako např. sbíhavost kol, odklon kola, záklon rejdového čepu apod. Výsledným efektem jsou pak dobré jízdní vlastnosti vozidla, vozidlo má tendenci jet samo rovně, za zatáčkou se volant vrací sám do přímého směru atd.

Nastavení těchto úhlů, tzn. geometrii přední nápravy můžeme negativně pozměnit úderem předního kola o obrubník chodníku, vjetím do velké díry na vozovce apod. Nesprávná geometrie nápravy se pak projeví zhoršením jízdních vlastností vozidla.

Vozidlo plave, nedrží stopu, stáčí se ke straně, případně řidič drží vozidlo pomocí volantu v přímém směru, vozidlo tedy jede rovně, ale volant respektive příčka volantu či polštář s airbagem není v přímém směru, volant je natočen jakoby do zatáčky.  Na nesprávnou geometrii můžeme být upozorněni též jednostranným sjetím pneumatik. Dezén pneumatiky se nesjíždí rovnoměrně.

Popište postup při ošetřování akumulátoru a faktory ovlivňující jeho životnost.

 • Akumulátor (autobaterie) je zásobník elektrické energie. Skládá se z jednotlivých článků, ve kterých jsou olověné desky ponořeny do roztoku kyseliny sírové - elektrolytu. Dbáme na čistotu kontaktů a dotažení svorek. Průběžně sledujeme množství elektrolytu v jednotlivých článcích. Pokud je to nutné, tak články akumulátoru doplníme destilovanou vodou. I když elektrolyt tvoří roztok kyseliny sírové, tak doplňujeme jenom a výhradně destilovanou vodu.
 • Životnost akumulátoru negativně ovlivňují dlouhé starty, velice časté starty po kterých následuje jenom krátká jízda, kdy alternátor nemá možnost akumulátor dostatečně dobít (např.jízda od jedné prodejny ke druhé). Nenecháváme akumulátor úplně vybít. Životnost autobaterie ovlivňuje činnost alternátoru, který proud vyrábí a baterii dobíjí.
 • Pokud je akumulátor nedostatečně dobíjen, rozsvítí se červená kontrolka na přístrojové desce.

Popište funkci pojistek v elektrické soustavě vozidla a jejich umístění.

Elektrické pojistky chrání vodiče a spotřebiče proti přetížení a následnému spálení. Díky pojistkám se nejprve spálí tavný drátek v pojistce, tím se přeruší elektrický proud přiváděný do el.spotřebiče a ten je tedy ochráněn proti spálení.

Obecně platí, že pojistky by měly být umístěny na přístupném místě, kam nemá přístup voda a vlhkost.

Pojistky mají různou ampérovou hodnotu, ampérové hodnotě zpravidla přísluší určitá barva pojistky. Tak např. číslo 10 na červené pojistce znamená, že tavný drátek v pojistce se přepálí přibližně při proudu cca 10 A. Při výměně spálené pojistky bychom měli dodržet její stanovenou hodnotu v ampérech.

Přepálenou pojistku nelze nahradit ničím jiným než novou pojistkou stejné hodnoty.

Popište, jakým způsobem se provádí výměna žárovek vnějšího osvětlení vozidla.

U moderních vozidel jsou žárovky vnějšího osvětlení většinou přístupné z vnitřní části vozidla. Žárovky předních světlometů jsou přístupné z motorového prostoru a žárovky zadních skupinových svítilen jsou přístupné ze zavazadlového prostoru. Halogenové žárovky předních světel jsou přitlačovány do svého sedla různými druhy pružných, drátěných úchytů.

Při demontáži žárovky podle druhu provedení odtlačíme nebo pootočíme pružný úchyt a žárovku  uvolníme. Před úplným vyjmutím halogenové žárovky musíme nejdříve z kontaktů žárovky stáhnout konektor s přívodními kabely. Při montáži nové žárovky postupujeme obráceným způsobem. Na skleněnou část halogenové žárovky nesmíme sahat prsty. Mastnota a jiné nečistoty na prstech výrazně snižují životnost halogenové žárovky.

Ostatní žárovky, např. žárovky zadních skupinových svítilen bývají uchyceny tzv. bajonetovým způsobem, tzn. že žárovku při demontáži mírně stlačíme, pootočíme doleva a vysuneme, při montáži pak žárovku nejprve zasuneme do objímky a pak pootočíme doprava.

Vysvětlete symboly kontrolek a ovladačů na přístrojové desce (volantu) vozidla.

Odpověď k této otázce byla převzata z výukového CD  "AUTOŠKOLA   POHODLNĚ firmy SCHRÖTER - www.schroter.cz

Symboly kontrolek a ovladačů pomáhají řidiči v orientaci v interiéru vozidla, a to případně i v interiéru vozidla neznámého. Stejný symbol bývá zpravidla užit na ovladači (spínači) i na kontrolce vztahující se k tomuto příslušnému spínači.

Podíváme se na některé symboly blíž a vysvětlíme si jejich význam.

Airbag
AirbagNeboli vzduchový vak. Systém se aktivuje při silnějším nárazu vozidla, vzduchový vak se ve zlomcích vteřiny naplní hnacím plynem a rozprostře se před řidičem nebo spolujezdcem. Správnou ochranu poskytuje pouze při současně zapnutých bezpečnostních pásech. Kontrolka se na okamžik rozsvítí po zapnutí klíčku a zhasne. Pokud nezhasne, nebo pokud se rozsvítí za jízdy, signalizuje závadu v systému a je nutné okamžitě vyhledat odborný servis.

 

Akustická houkačka
Akustická houkačkaSymbolu bývá užito na spínači, tlačítku akustické houkačky, např na volantu.

 

Brzdové obložení
Brzdové obloženíBržděním dochází k opotřebení brzdového obložení. Po čase je nutné brzdové obložení (brzdové čelisti, brzdové destičky) vyměnit za nové. „Po čase“ je individuální pojem a závisí na způsobu jízdy, kvalitě brzdového obložení, kvalitě brzdových kotoučů, brzdových bubnů apod. Na nutnost výměny brzdového obložení mohou upozornit mechanici v odborném servisu při pravidelných prohlídkách předepsaných výrobcem vozidla. V horším případě se nutnost výměny brzdového obložení projeví akusticky. Při brždění slyšíme dření „kov na kov“. Pokud „špatně slyšíme“ jsme na nutnost výměny brzdového obložení u některých „chytrých vozidel“ upozorněni preventivně kontrolkou.

 

Dálková světla
Dálková světlaKontrolka signalizuje rozsvícení dálkových světel, respektive přepnutí z potkávacích na dálková světla. Světla užíváme za snížené viditelnosti zpravidla mimo obec k lepšímu osvětlení vozovky v delším úseku před vozidlem. Těchto světel je nutné užít především při vyšší rychlosti vozidla. Při potkávání s protijedoucími vozidly je nutné tato světla ztlumit, tzn. přepnout na světla potkávací, abychom řidiče protijedoucích vozidel ani jiné účastníky provozu neoslnili.

 

Dobíjení akumulátoru
Dobíjení akumulátoruPokud se kontrolka rozsvítí za jízdy signalizuje závadu v systému dobíjení. Znamená to, že akumulátor, jako zásobní zdroj elektrické energie, není dobíjen alternátorem, tedy provozním zdrojem elektrické energie. Situace je vážná, ale není tak dramatická jako při rozsvícení kontrolky mazání motoru. V našich silách obvykle může být zjištění zda nepraskl, nebo zda neprokluzuje klínový řemen pohánějící alternátor. Pokud se nám závadu nepodaří odstranit, můžeme v nouzi pokračovat v jízdě do doby, dokud zcela nevybijeme v důsledku závady nedobíjený akumulátor. Při takovém nouzovém dojetí se snažíme omezit spotřebu elektrické energie, autorádio, ventilátor topení apod. Velké zatížení pro akumulátor je startování.

 

Imobilizér
ImobilizérKontrolka se rozsvítí na několik sekund, čímž po zapnutí zapalování potvrzuje správnost použitého klíčku ve spínací skříňce. Pokud by použitý klíček byl nesprávný, např. padělek, bude kontrolka trvale blikat a vozidlo nebude možné uvést do provozu.

 

Mazání motoru (tlak motorového oleje)
Mazání motoruAsi úplně nejdůležitější kontrolní světlo na vozidle. Po zapnutí klíčku do první polohy se na okamžik rozsvítí a my víme, že kontrolka je funkční. Pokud nezhasne po nastartování motoru nebo pokud se rozsvítí za jízdy, znamená rozsvícení kontrolky závadu v mazacím systému. Abychom nezadřeli motor, musíme ho okamžitě vypnout a hledáme závadu. V našich silách je pouze kontrola dostatečného množství oleje v motoru. Pokud je oleje v motoru dostatek, nezbývá nám nic jiného než volat odborný servis a vozidlo necháme odtáhnout. V žádném případě nesmíme nechat motor v chodu, a to ani na volnoběžné otáčky. Pozor, kontrolku „mazání motoru“ nemůžeme chápat jako kontrolku správného množství oleje v motoru. Na kontrolu množství oleje v motoru slouží kontrolní měrka, byť by se někomu mohl zdát tento způsob jako „potupný“.

 

Obrysová světla
Obrysová světlaRozsvícená kontrolka signalizuje rozsvícení obrysových světel. Na zadní části vozidla svítí dvě červená světla a osvětlení registrační značky. V předních světlometech svítí slabé žárovičky, kterými si moc neposvítíme. Slouží především k tomu, aby stojící vozidlo bylo vidět ostatními účastníky provozu. Za jízdy pouze obrysová světla nesmíme užít. S obrysovými světly svítí také přístroje na přístrojové desce.

 

Ostřikovač zadního skla
Ostřikovač zadního sklaSymbolu bývá užito na páčce, spínači, kterým zapínáme ostřikovač zadního skla.

 

Ostřikovače předního skla
Ostřikovače předního sklaSymbolu bývá užito na páčce, spínači, kterým zapínáme ostřikovač předního skla.

 

Parkovací brzda
Parkovací brzdaSvítí-li tato kontrolka máme zabržděnu parkovací, neboli ruční brzdu. Pokud stojíme, je vše v pořádku. Pokud jedeme, je to horší. Ruční brzda může být zabržděna více či méně. Za určitých okolností vozidlo jede i se zabržděnou ruční brzdou. Vozidlo špatně akceleruje, je „líné“, jedeme stále jakoby do kopce. Pokud nereagujeme na tyto příznaky, po několika kilometrech dojde k nebezpečnému zahřátí brzd. Později se zahřeje celé kolo, vlivem teploty může z ložiska kol vytékat mazací tuk a ložisko zadřeme. Pokud bych chtěl situaci ještě víc zdramatizovat, může dojít k požáru celého vozidla. Raději nezapomeňme ruční brzdu odbrzdit.

 

Potkávací světla
Parkovací světlaKontrolka nás upozorňuje na rozsvícená potkávací světla. Tato světla užíváme běžně za jízdy. Potkávací se jmenují proto, že se s těmito světly potkáváme s protijedoucími vozidly, aniž bychom je oslnili. Rozsvícená kontrolka ještě nemusí znamenat, že nám potkávací světla skutečně svítí. Kontrolka může svítit ale ve světlometu s potkávacím světlem může být vadná žárovka.

 

Přední světla do mlhy
Přední světla do mlhyKontrolka signalizuje rozsvícení předních mlhovek. Přední světla do mlhy smí řidič užít jen za mlhy, sněžení nebo hustého deště.

 

Přední stírače
Přední stíračeSymbolu bývá užito na páčce, spínači, kterým zapínáme přední stírače.

 

Rezerva paliva
Rezerva palivaOranžová kontrolka se rozsvítí pokud zásoba paliva v nádrži klesne na rezervu. Toto množství paliva může být u různých vozidel různé. Orientačně bychom na toto množství paliva měli ujet ještě asi 70 – 100 km. Pozor, palivoměr nemusí ukazovat zcela přesně a ani kontrolka se nemusí rozsvítit ve zcela přesném okamžiku.

 

Servořízení - posilovač řízení
ServořízeníKontrolka se rozsvítí při závadě v systému, např. při nedostatku hydraulické kapaliny v servořízení nebo při závadě elektroniky. Při závadě v systému zůstává vozidlo plně řiditelné, ale při otáčení volantu je nutné vynaložit větší sílu.

 

Směrová světla
Směrová světlaLevá či pravá kontrolka signalizuje rozsvícení levých či pravých směrových světel. Kontrolka, stejně jako směrová světla, svítí přerušovaně. Signalizace kontrolky neznamená, že všechny směrovky, přední, zadní i boční skutečně svítí. V případě vadné žárovky v jedné ze směrovek by se ale obvykle frekvence blikání kontrolky zvýšila. Kontrolka by tedy blikala rychleji a pro nás je to pokyn zastavit, vystoupit a jít se přesvědčit, zda nám během jízdy nepraskla žárovka v některé ze směrovek na té straně vozidla, na které kontrolka bliká rychleji.

 

Směrová světla vozidla s přívěsem
Směrová světla vozidla s přívěsemKontrolka je funkční pouze pokud je k vozidlu připojen přívěs a používá se současně pro levou i pravou směrovku. Kontrolka bliká při zapnuté levé nebo pravé směrovce, pokud na vozidle nebo přívěsu jsou všechna směrová světla na danou stranu funkční. Pokud všechna směrová světla na danou stranu na vozidle i přívěsu funkční nejsou, kontrolka nebliká.

 

Sytič (benzinové, zážehové motory)
SytičV dnešní době motorů se vstřikováním benzinu lze tuto kontrolku považovat za zastaralou. Sytič, pokud je jím ještě vozidlo vybaveno, obohacuje směs benzinu se vzduchem o vyšší množství benzinu a usnadňuje tím start i chod studeného zážehového motoru. Při zapnutém sytiči a tedy při směsi bohatší na benzin se výrazně zvyšuje spotřeba paliva a zvyšuje se také opotřebení motoru. Svítící kontrolka nás pak může vybízet k tomu, abychom sytič co nejdříve vypnuli a kontrolku tím zhasli.

 

Teplota chladicí kapaliny
Teplota chladicí kapalinyKromě kontrolky se tento symbol užívá také na teploměru chladicí kapaliny na přístrojové desce, obvykle v bílé barvě. Pokud dojde k přehřátí chladicí kapaliny v motoru, signalizuje nám tento stav ručička teploměru. Protože bychom si ručky teploměru nemuseli všimnout, jsou navíc některá vozidla vybavena výstražnou červenou kontrolkou chladicí kapaliny. Pokud se kontrolka rozsvítí za jízdy, signalizuje nám přehřátí chladicí kapaliny v motoru, respektive nedostatek chladicí kapaliny v chladicím systému motoru. Je pravidlem, že pokud došlo k přehřátí motoru, půjde téměř vždy o nedostatek chladicí kapaliny v motoru. Nedostatek chladicí kapaliny je buď příčinou, nebo následkem přehřátí. V každém případě budeme muset kapalinu doplnit. Při otevírání víčka chladiče nebo vyrovnávací nádržky dáváme pozor, abychom se neopařili. Chladicí systém je pod tlakem.

 

Ventilátor topení nebo klimatizace
Ventilátor topení nebo klimatizaceSymbolu bývá užito na spínači ventilátoru topení nebo klimatizace. Ventilátor má zpravidla několik rychlostí.

 

Vyhřívání zadního skla
Vyhřívání zadního sklaPokud kontrolka svítí, je zapnuté vyhřívání zadního skla. Stejný symbol v barvě bílé bývá užit též na elektrickém spínači vyhřívání zadního skla. Spínač použijeme např. za deště, když z vnitřní části skla dojde k jeho zamlžení. Vyhřívání zadního skla má velkou spotřebu elektrické energie, proto je dobré nenechat vyhřívání zbytečně dlouho v činnosti. Včasné vypnutí nám připomíná rozsvícená kontrolka.

 

Výstražná světla
Výstražná světlaPři zapnutí výstražných světel blikají současně směrovky na levé i pravé straně vozidla, současně bliká i tato kontrolka. Toto výstražné světelné zařízení užíváme, je-li nutné upozornit ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích na hrozící nebezpečí, zejména v případech, kdy je nutné náhle snížit rychlost jízdy nebo zastavit vozidlo.

 

Zadní stírač
Zadní stíračSymbolu bývá užito na páčce, spínači, kterým zapínáme stírač zadního skla.

 

Zadní světlo do mlhy
Zadní světlo do mlhyKontrolka signalizuje rozsvícení zadních mlhovek. Zadní světlo do mlhy jsme povinni za mlhy, sněžení nebo hustého deště užít vždy.

 

Zapnutí bezpečnostních pásů
Zapnutí bezpečnostních pásůKontrolka upozorňuje na nutnost připoutání řidiče bezpečnostními pásy. V případě neuposlechnutí této výstrahy může zaznít i zvuková výstraha.

 

Závada v brzdovém systému
Závada v brzdovém systémuPříčinou či následkem závady v brzdovém systému je nedostatek brzdové kapaliny. Rozsvícení kontrolky tedy znamená závadu v brzdovém systému či nedostatek brzdové kapaliny. Úbytek brzdové kapaliny není běžnou záležitostí. Opotřebením brzd dochází pouze k nepatrnému, téměř neznatelnému úbytku. Zjistíme-li výraznější úbytek brzdové kapaliny, jsme ve střehu. S velkou pravděpodobností tento stav může ukazovat na netěsnost brzdového systému, což je vlastně závada brzdového systému. Kapalinu doplníme a pro jistotu necháme brzdy vozidla zkontrolovat v odborném servisu. Za těchto okolností můžeme při brždění počítat s prodlouženým krokem brzdového pedálu a sníženým účinkem brzd.

 

Žhavení (dieselové, vznětové motory)
ŽhaveníVznětové motory jsou obvykle vybaveny žhavicím zařízením pro usnadnění nastartování studeného motoru. Po pootočení klíčku ve spínací skříňce se kontrolka rozsvítí, čímž signalizuje, že žhavicí zařízení je v činnosti. Svítí několik vteřin, my čekáme. Po dosažení potřebné startovací teploty kontrolka zhasne a my okamžitě otočíme klíček dále do polohy „startování“. Při startování zahřátého motoru na provozní teplotu se kontrolka nerozsvítí, nebo se rozsvítí jen na nepatrný okamžik.

 

Popište postup při připojení tažného lana.

 • Lano zásadně připojujeme jen na místa určená výrobcem vozidla. Většinou to v předu i v zadu bývá nějaké oko nebo hák. U moderních automobilů už jsou "tažná oka" odnímatelná, to znamená, v případě potřeby tažné oko do příslušného místa zašroubujeme. U starých typů vozidel, která toto nemají lano upevňujeme za pevnou část podvozku, nikoli za nárazník apod.
 • Nikdy nesmíme tažné lano upevňovat za kouli tažného zařízení.
 • V případě, že máme tažné lano a karabinkami na každém konci je jeho připojení velice snadné. Pokud lano karabinky nemá, musíme udělat na každém konci smyčku do které buď zasuneme jistící kolík (většinou bývá součástí lana)  nebo nějaký přiměřeně silný předmět (šroubovák, montážní klíč a pod.)

Popište postup při připojování přívěsu.

Zvednutím páky na oji přívěsu se rozevře spojovací zařízení. Zařízení nasadíme na kouli, páku sklopíme a mechanismus se uzavře. Abychom mohli páku zvednout, musíme nejprve odjistit zajišťovací pojistku. U některých typů lze polohu páky zajistit též zámečkem. Po mechanickém připojení připojíme elektrický přívod nutný k osvětlení přívěsu.

Před zvednutím páky musíme stisknout zajišťovací pojistku. Podle typu zařízení může mít pojistka různé provedení. Může být např. posuvná apod.

Následně před vyjetím musíme provést kontrolu funkčnosti osvětlení přívěsu (zadní obrysová světla, brzdová světla, zadní světlo do mlhy, směrová světla a osvětlení registrační značky).

Vyjmenujte povinné vybavení vozidla.

Osobní automobil musí být vybaven touto povinnou výbavou.

 • náhradní elektrické pojistky
 • po jedné náhradní žárovce
 • příruční zvedák
 • klíč na matice (šrouby) kol vozidla
 • náhradní kolo
 • příslušný druh lékárničky
 • přenosný výstražný trojúhelník
Mgr. Jaromír Miltner
Tuchomyšlská 238, 403 39 Chlumec
Mob.: +420 603 468 639
E-mail: jaromir.miltner@seznam.cz
IČ: 104 61 817